اطلاعات تماس
تلفن
۴۶۰۱۹۸۷۹ ۲۱
۴۶۰۱۹۵۰۷ ۲۱
۸۰ – ۴۴۳۶۳۰۷۸ ۲۱

فکس

تلفن همراه
واحد فروش : ۹۱۰۷۸۹۹۵۳۵ ۰۰۹۸
واحد فروش : ۹۱۰۷۸۹۹۵۳۴ ۰۰۹۸
امور نمایندگی ها : ۹۱۰۲۷۱۷۹۴۶ ۰۰۹۸
امور نمایندگی ها : ۹۱۰۲۷۱۷۹۴۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان آیت اله کاشانی – خیابان شهید پژوهنده جنوبی – بالاتر از میدان آتش نشانی پلاک 55

جارو مرکزی آپامه ratika

تلفن

  • ۴۶۰۱۹۸۷۹ ۲۱
  • ۴۶۰۱۹۵۰۷ ۲۱
  • ۸۰ – ۴۴۳۶۳۰۷۸ ۲۱

فکس

  تلفن همراه

   • واحد فروش : ۹۱۰۷۸۹۹۵۳۵ ۰۰۹۸
   • واحد فروش : ۹۱۰۷۸۹۹۵۳۴ ۰۰۹۸
   • امور نمایندگی ها : ۹۱۰۲۷۱۷۹۴۶ ۰۰۹۸
   • امور نمایندگی ها : ۹۱۰۲۷۱۷۹۴۷ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان آیت اله کاشانی – خیابان شهید پژوهنده جنوبی – بالاتر از میدان آتش نشانی پلاک 55